A570 دزدگیر اماکن دو گانه (سیم کارت- خط ثابت)  اولین محصول از سبد دزدگیرهای اماکن آنیک که ابتدا با مدل A500 شروع و بعد از چندین تغییر به مدلA570رسیده است. این دستگاه مانند دو مدل A670وA770 از سری دزدگیرهای اماکن دو گانه است که هم ازطریق سیم کارت و هم خط ثابت با کاربران خود تماس برقرار می کنند اما این محصول امکانات و قیمت پایین تری را دارد.

A570
دزدگیر اماکن دو گانه (سیم کارت- خط ثابت)

 اولین محصول از سبد دزدگیرهای اماکن آنیک که ابتدا با مدل A500 شروع و بعد از چندین تغییر به مدلA570رسیده است.
این دستگاه مانند دو مدل A670وA770 از سری دزدگیرهای اماکن دو گانه است که هم ازطریق سیم کارت و هم خط ثابت با کاربران خود تماس برقرار می کنند اما این محصول امکانات و قیمت پایین تری را دارد.