A370 دزدگیر اماکن خط ثابت دزدگیر خط ثابت بدین معنی است که درهنگام هشدار از طریق خط تلفن ثابت با کاربران تماس می گیرد و اطلاع رسانی می کند. ارزان ترین محصول ازسبد دزدگیرهای اماکن آنیک که امکان تماس را دارد. مکان هایی که استفاده ازسیم کارت ممنوع یا آنتن دهی مناسبی در منطقه نباشد را میتوان از این محصول استفاده کرد. با قطع شدن برق شهری متصل به دستگاه،با کاربران تماس برقرار می کند وهشدار لازم را می دهد.

A370
دزدگیر اماکن خط ثابت
دزدگیر خط ثابت بدین معنی است که درهنگام هشدار از طریق خط تلفن ثابت با کاربران تماس می گیرد و اطلاع رسانی می کند.
ارزان ترین محصول ازسبد دزدگیرهای اماکن آنیک که امکان تماس را دارد.
مکان هایی که استفاده ازسیم کارت ممنوع یا آنتن دهی مناسبی در منطقه نباشد را میتوان از این محصول استفاده کرد.
با قطع شدن برق شهری متصل به دستگاه،با کاربران تماس برقرار می کند وهشدار لازم را می دهد.