نحوه اطلاع رسانی در این دستگاه از طریق خط ثابت است. همچنین خروجی های دزدگیر را می توان با تماس به خط ثابت خاموش و روشن نمود در مکان هایی که آنتن دهی سیم کارت ضعیف باشد یا امکان استفاده از سیم کارت وجود نداشته باشد از این دستگاه استفاده می کنند.

نحوه اطلاع رسانی در این دستگاه از طریق خط ثابت است. همچنین خروجی های دزدگیر را می توان با تماس به خط ثابت خاموش و روشن نمود در مکان هایی که آنتن دهی سیم کارت ضعیف باشد یا امکان استفاده از سیم کارت وجود نداشته باشد از این دستگاه استفاده می کنند.