از برق اضطراری ۱۵ آمپر برای منازل مسکونی و مغازه ها استفاده می شودکه با اتصال ۴ دوربین و یک دستگاه ضبط با یک باتری۷ آمپر حدود دو ساعت تغذیه مورد نیاز را تامین می کند.

از برق اضطراری ۱۵ آمپر برای منازل مسکونی و مغازه ها استفاده می شودکه با اتصال ۴ دوربین و یک دستگاه ضبط با یک باتری۷ آمپر حدود دو ساعت تغذیه مورد نیاز را تامین می کند.