این مدل چشمی از سری با سیم بوده که عملکرد این چشمی به این صورت است که پس از دریافت سیگنال از سنسور (دامنه،حجم وزمان عبور) توسط پردازشگر بررسی شده و در صورت تناسب بین این سه معیار به عنوان حرکت واقعی تشخیص داده می شود. دارای ۴ فیلتر عبوری دیجیتال که باعث می شود در شهر هایی که گرما و رطوبت بالایی دارند،خطای کمتری پیش بیاید.

این مدل چشمی از سری با سیم بوده که عملکرد این چشمی به این صورت است که پس از دریافت سیگنال از سنسور (دامنه،حجم وزمان عبور) توسط پردازشگر بررسی شده و در صورت تناسب بین این سه معیار به عنوان حرکت واقعی تشخیص داده می شود.
دارای ۴ فیلتر عبوری دیجیتال که باعث می شود در شهر هایی که گرما و رطوبت بالایی دارند،خطای کمتری پیش بیاید.