با ضعیف شدن باتری چشمی های متصل به دزدگیر آنیک ،پیامک هشدار به مدیران ارسال می شود. این چشمی ها در دو فرکانس ۳۱۵ و۴۳۳ مگاهرتز تولید می شود.

با ضعیف شدن باتری چشمی های متصل به دزدگیر آنیک ،پیامک هشدار به مدیران ارسال می شود.
این چشمی ها در دو فرکانس ۳۱۵ و۴۳۳ مگاهرتز تولید می شود.