امکان تنظیم جامپر پالس و تغییر نوع خروجی (NC-NO) از قابلیت های این مدل چشمی است.