این مدل چشمی که جز چشمی های حرکتی معمولی است علاوه بر تنظیم حساسیت با پتاسیومتر، امکان تنظیم وزن ۱۵ و ۲۵ کیلو برای کاهش دید و سرعت چشمی را دارد.

این مدل چشمی که جز چشمی های حرکتی معمولی است علاوه بر تنظیم حساسیت با پتاسیومتر، امکان تنظیم وزن ۱۵ و ۲۵ کیلو برای کاهش دید و سرعت چشمی را دارد.