مورد استفاده این آژیر داخل ساختمان است که نحوه اتصال به دزدگیراز طریق دورشته سیم انجام می گیرد. این پیزو تا ولتاژ بیشتر از دزدگیر را هم به مدت طولانی می تواند تحمل کند.