جهت کاهش ولتاژ خروجی استفاده می شود که می توان ولتاژ ورودی را از ۰ تا۳۰ ولت به این مبدل متصل وخروجی آن را روی ولتاژ های ۵ و ۹ولت ثابت و متغیر بین ۲ تا ۱۶ ولت تنظیم نمود.

جهت کاهش ولتاژ خروجی استفاده می شود که می توان ولتاژ ورودی را از ۰ تا۳۰ ولت به این مبدل متصل وخروجی آن را روی ولتاژ های ۵ و ۹ولت ثابت و متغیر بین ۲ تا ۱۶ ولت تنظیم نمود.