برای افزایش یا تثبت ولتاژ تغذیه ، مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت افزایش ولتاژ ورودی ۹ ولت به ولتاژ ۱۵ ولت با جریان ۳ آمپر را دارد.

برای افزایش یا تثبت ولتاژ تغذیه ، مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت افزایش ولتاژ ورودی ۹ ولت به ولتاژ ۱۵ ولت با جریان ۳ آمپر را دارد.