در صورت کم بودن برد ریموت و سنسور های بی سیم، این گیرنده سیم دار را به دستگاه متصل و در مکان مناسب نصب کنید.

در صورت کم بودن برد ریموت و سنسور های بی سیم، این گیرنده سیم دار را به دستگاه متصل و در مکان مناسب نصب کنید.