این محصول پیزو الکتریک یا همان آژیرک به پنل مرکزی دستگاه دزدگیر متصل میشود و در صورت تحریک سنسور ها و با فرمان پنل مرکزی دستگاه دزدگیر شروع به آژیر کشیدن میکند.

این محصول پیزو الکتریک یا همان آژیرک به پنل مرکزی دستگاه دزدگیر متصل میشود و در صورت تحریک سنسور ها و با فرمان پنل مرکزی دستگاه دزدگیر شروع به آژیر کشیدن میکند.