مگنت بی سیم یک سنسور اعلام کننده است که بر روی قسمت ثابت چهار چوب درب یا پنجره و قسمت متحرک درب یا پنجره نصب می شود. برای درک بهتر باید ابتدا با نوع با سیم آن آشنا شد.

مگنت بی سیم یک سنسور اعلام کننده است که بر روی قسمت ثابت چهار چوب درب یا پنجره و قسمت متحرک درب یا پنجره نصب می شود. برای درک بهتر باید ابتدا با نوع با سیم آن آشنا شد.