با پشتیبانی از ضد آب بودن هوا با درجه IP67 ، دوربین به خوبی در برابر اثرات سوverse محافظت می شود تا عملکرد را تضمین کند.

با پشتیبانی از ضد آب بودن هوا با درجه IP67 ، دوربین به خوبی در برابر اثرات سوverse محافظت می شود تا عملکرد را تضمین کند.