این مدل دوربین با توان مصرفی کم خود توانایی کارکرد از دمای ۳۰- تا ۵۵ درجه سلسیوس را داشته و از این روست که جهت کارکرد در شرایط سخت ایده آل عمل می نماید.

این مدل دوربین با توان مصرفی کم خود توانایی کارکرد از دمای ۳۰- تا ۵۵ درجه سلسیوس را داشته و از این روست که جهت کارکرد در شرایط سخت ایده آل عمل می نماید.